Organisatie

Layout bovenaan pagina
personen vergaderen

In de Adviesraad is plaats voor cliënten, naastbetrokkenen en mensen die zich maatschappelijk betrokken voelen en zich willen inzetten voor de cliënten van de Kern en Jeugd ggz en de gebruikers van de diensten van WijZ Welzijn.

De Adviesraad overlegt regelmatig onderling en met de directie. Zij doet dit door mee te denken en gevraagd en ongevraagd te adviseren over het gevoerde en te voeren beleid, ontwikkelingen en besluiten. Dat doet zij op basis van het recht op inspraak en zeggenschap vanuit de Wmcz.

Onderwerpen die de Adviesraad bespreekt hebben te maken met collectieve belangen, bijvoorbeeld:

 • Kwaliteit van geleverde zorg en ondersteuning
 • Wachttijden
 • Jaarverslag en begroting
 • Knelpunten binnen de behandeling
 • Bereikbaarheid van locaties en de gastvrijheid
 • Privacy

Daarnaast zijn er activiteiten zoals het bezoeken en beoordelen van locaties, deelnemen aan WMO-klankbordgroepen en project- en werkgroepen binnen de organisatie.

De raadsvergaderingen zijn in principe openbaar. Cliënten en belangstellenden die geen lid zijn van de Adviesraad, kunnen in overleg de raadsvergadering als toehoorder bijwonen.

Wie zijn we

 • Jan Korterink, voorzitter - WijZ, de Kern, Jeugd GGz en Impluz
 • Susan van Oosten, vice-voorzitter lid en lid werkgroep werving Dimence Groep en werkgroep Rookvrij DG
 • Marloes Grote, lid - Jeugd GGz
 • Liesbeth van Aalst, lid - De Kern, Jeugd GGz
 • Rudy Verheul, lid - Jeugd GGz
 • Margreet Have - WijZ
 • Hanne Borgers - Jeugd GGz
 • Fred de Leeuw - WijZ